Şiir akademisi logo
Şairler Şiirler menü Öyküler
Fakir Baykurt Öykü Yarışması - Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçlandı - Tanpınar Şiir Yarışması’nda Sonuçlar Açıklandı - 9. Aşık Mahzuni Şerif Beste Yarışması başlıyor - Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2017 - Bornova Belediyesi Şiir Yarışması - GİO 2017 Roman Ödülü - Sunullah Arısoy 2017 Şiir Ödülü Hüseyin Atabaş’ın - Gençlerden Atatürk'e Mektup Yarışması - "Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" başvuruları başladı -

Bornova Belediyesi Şiir Yarışması

Haber Tarihi: 2017-04-27
Bornova Belediyesi Şiir Yarışması şartnamesi

I-AMAÇ:
Bornova’yı tanıtan, Bornovalı olma ruhunu pekiştiren ve Bornova’nın dokusunu
anlatan Şiirlerin yazılması.

II-YARIŞMA ŞARTLARI:
A) Şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır.
B) Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile Bornova Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınları katılamaz.
C) Şiirler iki A4 kağıdını geçemeyecek şekilde, kağıdın bir yüzüne yazılarak teslim edilir.
D) Her yarışmacı en fazla iki eserle yarışmaya katılabilir.
E) Yarışmaya gönderilen şiirler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, özel-resmî hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda yayınlanmamış olmalıdır.
F) Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
G) Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Bornova Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bornova Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.
H) Eser sahipleri, şiirin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden alıntı yapmadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, hiçbir kitap, cd, vcd, dvd, vb. üründe yer alması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma ya da kuruluşa kaydettirmediklerini NOTER aracılığıyla taahhüt ederek, “BORNOVA BELEDİYESİ ŞİİR YARIŞMASI” Özel Şartnamesi ’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi Bornova Belediyesine vermekle yükümlüdürler.
İ) Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
J) Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa Bornova Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir.
K) Şarkı sözü olarak da kullanılma özelliğini taşıyan şiirlerin, jürinin uygun görmesi halinde bestelenme ve yayınlama haklarının Bornova Belediyesi’ne ait olduğunu kabul eder.
L) Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
M) Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

III-SEÇİCİ KURUL:
A) Seçici Kurul şu üyelerden oluşmaktadır:
Onur ŞENLİ
Halim YAZICI
Şengül KIRAN
Coşkun SABAH
Neslihan KIRMIZIGÜL
B) Değerlendirme Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün göstereceği bir salonda Müdürlükçe belirlenen tarih ve saate yapılır.

IV-BAŞVURU VE ESERLERİN TESLİMİ:
A) Eser sahipleri yarışmaya gönderecekleri her eser için ayrı ayrı 4 harf ve ona bitişik 4 rakamdan oluşan 8 basamaklı birer rumuz kullanacaklardır.
B) Eser sahipleri yarışmaya gönderdikleri her bir eser için biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki ayrı zarf hazırlayacaklardır.
Büyük Zarf:
a) Büyük zarfın üstüne sadece o eser için verdiği 8 basamaklı rumuz el yazısı ile yazılacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.
b) Eser sahibi, Yarışmaya gönderdiği eserinin sözlerini 5 (beş)er nüsha halinde Büyük Zarf ’ın içine koyacaktır. Şiir kâğıdı mutlaka daktilo veya bilgisayarla yazılmış olacak, kurşun kalem kullanılmayacaktır.
c) Eserin 8 basamaklı rumuzu şiirin yazılı olduğu kâğıtların her birine ayrı ayrı yazılacaktır.
d) Eser sahibinin adı kesinlikle hiçbir kâğıtta yer almayacaktır.
Küçük Zarf:
a) Bilgi Zarfı’nın üstünde de aynı el yazısı ile aynı rumuz bulunacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.
b) Bilgi Zarfı içerisine aşağıdaki belgeler (imzalı olarak) konulacak ve zarf kapatılacaktır.
• Eser sahibinin adları,
• Eser sahibinin o şiir için seçtiği rumuz, açık adres ile telefon numarasını içeren ve EK-1’de örneği bulunan imzalı dilekçe,
• Eser sahibinin, bu yarışmanın şartnamesini aynen kabûl ettiklerini belirten noter onaylı muvaffakatname EK-2
c) Üstüne el yazısı ile rumuz yazılmış Bilgi Zarfı kapatılıp, yine aynı el yazısı ile rumuz yazılı Büyük Zarf’ın içine konacaktır. Büyük Zarf kapatılarak teslim edilmeye hazır
C) Eser sahipleri şiirlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile 9 Haziran 2017 Cuma günü 17.00’a kadar,
Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
Kazım Dirik Mah. Fevzi Çakmak Caddesi
No:32 Atatürk Kitaplığı K:2 Bornova/İZMİR
Adresine elden teslim edecekler veya kargo ile göndereceklerdir. Gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.
D) Yarışmaya katılan tüm eserler katılımcılara teslim edilmeyecektir.

V-ÖDÜLLER:
A) Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda ödüle lâyık bulunduğu takdirde,
Birinci eser sahibine 6.000,00 TL
İkinci eser sahibine 5.000,00 TL
Üçüncü eser sahibine 4.000,00 TL
Jüri özel ödülü 3.000,00 TL
Mansiyon ödülü 1.000,00 TL
Ödüller net olarak verilecektir.

B) Yarışmanın sonucunda ödüle layık görülen eserler, Belediyemiz www.bornova.bel.tr duyurulacaktır.

İrtibat Telefonu: : 0 232 999 29 29 Danışma dâhili: 4905’dir

EK 1 – Eser Katılım Dilekçesi Örneği
EK 2 – Notere Onaylatılacak Muvafakatname Örneği (Şiir Sahipleri İçin)
EK-1

ESER KATILIM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BORNOVA BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Bornova/İZMİR

“Bornova Belediyesi Şiir Yarışması” na gönderdiğim…………………………… rumuzunu taşıyan eser bütünüyle kendime aittir.
“Bornova Belediyesi Şiir Yarışması” Şartnamesi’nde yer alan hükümleri aynen kabûl ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

… /… / 2017

Eser Sahibinin Adı Soyadı
İmzası

Eserin Rumuzu :
Adresi :
Telefonu – Sabit :
GSM :

EK-2

NOTERE ONAYLATILACAK MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ
(ESER SAHİPLERİ İÇİN)

Bornova Belediyesi’nin 2017 düzenlemiş olduğu “Şiir yarışması” Şartnamesini okudum, aynen kabul ediyorum.
1.) YARIŞMA’YA gönderdiğim şiir ya da şiirlerimi hiçbir eserden alıntı yapmaksızın kendim yazdım, sözlerin tamamı bana aittir.
2.) YARIŞMA’DA yer alan şiir ya da şiirlerimi herhangi bir ödüle lâyık görülürse, bu ödül karşılığında Bornova Belediyesi’nden hiçbir hak ve ücret talep etmeyeceğim.
3.) Şiir ya da şiirlerimi, Bornova Belediyesi tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak kitap, kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında şiir ve ya bestelenmiş şarkı olarak yer alması durumunda, Bornova Belediyesi’nden ve besteciden herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceğim.
4.) Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Bornova Belediyesi tarafından açılabilecek bütün maddi ve manevi tazminat davaları için İzmir Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabûl ediyorum.

… /… /2017

Eser Sahibinin Adı Soyadı
İmza  

 

 

Tüm Haber Arşivi
 
Şiirakademisi ticari amaç gütmediği için ürünlere telif hakkı ödemez. Ürünlerin telif hakkı yazarına aittir.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca, ürünler site yönetiminden ve yazarından izinsiz kullanılamaz.  
Bebek Giyim - Toptan Oyuncak - web tasarım
Şiir Akademisi - Ana Sayfa