Şiir Akademisi - Ana Sayfa

Geri git   Şiir Akademisi Forum > SANATIN DİĞER DALLARI > Müzik

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 02-11-2016, 20:58
tiryakinim tiryakinim isimli üye şimdilik offline konumundadır
 
üyelik tarihi: Jul 2006
Mesajlar: 1.137
Standart 2. Genç Sazendeler İcra Yarışması

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“Genç Sazendeler İcra Yarışması”
Vefatının 100. Yılında Tanburî Cemil Bey’in Anısına

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Konu: Genç Sazendeler İcra Yarışması, Türk Müziği çalgılarının üst düzeyde icrası alanında gençleri teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Amaç: Gençlerimiz arasında Türk Müziği çalgılarına rağbeti artırmak,
Genç icracıları, kendilerini keşfetmeleri ve yeni üretimler ortaya koyabilmeleri için teşvik etmek,
Yeni icracıların tanınmasını sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan 14-29 yaş arası (01/01/1987 – 31/12/2002 tarihleri arasında doğan) herkes katılabilir.
2. Seçici Kurul Üyeleri ve yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları yarışmalara katılamazlar.
3. Her icracı, bir enstrümana ilişkin tek bir performansla yarışmaya katılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İCRADA ARANACAK NİTELİKLER

1. İcra edilecek enstrüman, Türk Müziği kültüründe yer alan çalgılardan seçilmeli; Türkiye’nin müzik mirası ile irtibat kurarak, bu mirası geleceğe taşıyabilecek nitelikte bir icra özelliği ile sergilenmelidir.
2. Yarışma Türk Müziği kapsamında değerlendirilebilecek tüm tür ve biçimlerde icraya açık olmakla birlikte, sergilenecek eserin süresi 3 (üç) dakikadan az 6 (altı) dakikadan uzun olmamalıdır.
3. Sunulan eser, özgün bir beste ise, kompozisyon yönünden (varsa) söz, ezgi ve ritim bütünlüğü taşımalıdır.
4. İcra edilecek eserin (varsa) sözleri, insanlık onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.
5. İcra esnasında yarışmacı, eserin özgün notalarına, usûl, hız ve duraklarına riayet etmeli, arzu edeceği doğaçlama, yorum ve çeşitlemeleri eserin kullanılan notasyondaki halini icra ettikten sonra esere yansıtmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAŞVURU VE ESERLERİN İCRASI

Yarışma duyurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nünwww.guzelsanatlar.gov.tr adresinde bulunan resmî web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
Yarışmaya her icracı (yarışmacı adayı), yalnızca bir kez başvurabilir.
Yarışmacı adayları, başvuru belgelerini bir zarf içerisinde posta/kargo yoluyla en geç son başvuru günü mesai bitiminde yarışma bürosuna ulaşacak şekilde iletmelidirler. Başvuruda şu hususlara dikkat edilecektir:
Küçük boy kâğıt zarf içerisine (kimlik zarfı); başvuru sahibinin (yarışmacı adayının) adı-soyadı,adresi, telefon numarası, varsa e-posta adresi yazılarak konulacak, zarfın üzerine en az 5 (beş) harften oluşacak bir rumuz yazılacaktır. Zarf, düzgün bir şekilde kapatılacak ve üzerine rumuz dışında herhangi bir şey yazılmayacak, bir işaret konulmayacaktır.
Başvuru sahibinin (yarışmacı adayının) Yarışma Şartnamesi’ni ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten Şartname eki belgeler (EK: 1 ve EK: 2) imzalanarak küçük boy kimlik zarfı ile birlikte büyük boy (A4) zarf içerisine konulacaktır. Büyük boy zarf içerisine ayrıca, yarışmacı adayının yarışmaya katılacağı enstrüman ile yaptığı 3 ilâ 6 dakikalık nitelikli bir video (görüntülü) kaydın CD, DVD veya diğer taşınabilir bellek ünitelerine (USB Flash disk vb.) aktarılarak ve zarfın üzerine sadece rumuz yazılarak eklenmesi gereklidir.
Posta ile gönderilecek bu evrak içerisinde, başvuru sahibinin (yarışmacı adayının) adı ve iletişim bilgileri belirtilmemişse veya kimlik zarfı (küçük boy zarf) üzerinde hüviyeti belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, başvuru sahibi değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
Yarışmacı adayları, başvurularını 28/11/ 2016 tarihi mesai bitimine kadar;”Kültür ve Turizm BakanlığıGüzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Müzik ve Sahne Sanatları Dairesi Başkanlığı
Roma Meydanı 06330 Hipodrom/ANKARA” adresine posta veya kargo ile göndereceklerdir.
Posta/kargoda yaşanacak gecikmeler, yarışmacı adayının mesuliyetinde olup başvuru için belirlenen son günün mesai bitimine kadar yarışma bürosuna ulaşmaması durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.
Seçici Kurul tarafından, Yarışmacı adayları tarafından gönderilen görüntülü ses kayıtlarının inceleneceği “Ön Eleme” sonucunda, Yarışma’ya katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri tespit edilerek, Aralık ayı içerisindeGüzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde ilan edilecektir. Yarışmacılara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. // Yarışmacılara ayrıca yazılı olarak da tebligat yapılacaktır.
Yarışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde duyuracağı yer ve tarihte yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖDÜLLER
1. Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda karışık dallarda seçeceği 5 yarışmacıya başarı ödülü, 5 yarışmacıya mansiyon ödülü verecektir.

Başarı ödülü alan yarışmacılar 5.000 (beş bin) Türk Lirası,
Mansiyon ödülü alan yarışmacılar 1.000 (bin) Türk Lirası para ödülü ile ödüllendirilirler.
2. Seçici Kurul, Başarı Ödülü veya Mansiyon’a değer eser bulup bulmamakta serbesttir.
3. Ödül kazananlara ayrıca başarı belgesi verilecektir.
4. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, uygun görmesi halinde önceden resmî web sitesinde ilan edeceği yer ve tarihte bir “Ödül Töreni” de düzenleyebilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SEÇİCİ KURUL

1. Kurul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde, yeterli sayıda üyeden oluşur.
2. Seçici Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
3. Seçici Kurul, Yarışma’ya katılan icracıları sırasıyla izleyerek değerlendirmesini yapar ve Kurul, kararlarını gerekçesiz olarak alır.
4. Ödül kazanan eserler, basın-yayın organları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nünwww.guzelsanatlar.gov.tr resmî web sitesinde, Yarışma’nın gerçekleştiği son tarihten üç ay sonrakamuoyuna duyurulur.
4. Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğümüz resmî web sitesinde (www.guzelsanatlar.gov.tr adresinde) duyurulacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
TELİF HAKLARI

1. YARIŞMA’ya gönderdiğim görüntülü ses kaydı / kayıtlarının veya yarışma finalleri sırasında oluşan ses ve görüntü belgelerinin dereceye girmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak CD, DVD, MP3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında yer alması durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceğim.
DİĞER HÜKÜMLER
1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Yarışma’nın yer ve zamanını tayin etme, belirli branşlar için kısmen veya tamamen iptal etme yetkisine sahiptir.
2. Ön Eleme sonucunda, yalnız Yarışma’ya çağrılmasına karar verilen başvuru sahiplerine ait kimlik zarfları açılır.
3. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatı hükümleri uygulanır.

ÇALIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi : 28/ 11/ 2016
Ön Eleme ve Yarışma Tarihi : Aralık 2016
Not: Ek-1 “Yarışma Katılım Dilekçesi” ve Ek-2 “Muvâfakatname Belgeleri” www.guzelsanatlar.gov.tradresinden temin edilecektir.

EK-1
YARIŞMA KATILIM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Vefatının 100. Yılında Tanburî Cemil Bey’in Anısına: “Genç Sazendeler İcra Yarışması” na gönderdiğim ………………… rumuzunu taşıyan görüntülü ses kaydı / kayıtları, şahsıma aittir.
Vefatının 100. Yılında Tanburî Cemil Bey’in Anısına: “Genç Sazendeler İcra Yarışması” Şartnamesi’nde yer alan hükümleri aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.
…../…../2016 (2017)

Adı-Soyadı
İmza
Ad-Soyad :
T.C. Kimlik No :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Enstrüman Türü :
Rumuzu :
Adres :
Telefon :
GSM :
E-Posta :
ek-2
…./…./2016 (2017)


muvâfakatname örneği

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2016 yılında // 2016-2017 döneminde düzenlemiş olduğu Vefatının 100. Yılında Tanburî Cemil Bey’in Anısına: “Genç Sazendeler İcra Yarışması” Şartnamesini okudum, tüm hükümleri aynen kabul ediyorum.

YARIŞMA’ya gönderdiğim görüntülü ses kaydı / kayıtları tarafıma aittir. Kayıt esnasında herhangi bir montaj, alıntı, ekleme ve dijital düzenleme yapılmamıştır.

YARIŞMA’ya gönderdiğim görüntülü ses kaydı / kayıtlarının veya yarışma finalleri sırasında oluşan ses ve görüntü belgelerinin dereceye girmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak CD, DVD, MP3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında yer alması durumunda, bu kullanıma izin verdiğimi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu nedenle herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceğimi beyan ederim.

Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılabilecek bütün maddi ve manevi tazminat davaları için Ankara Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabul ediyorum.


Adı-Soyadı
İmza
Eklenmiş Resmin önizlemesi
Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi:  genç sazendeler.JPG
Görüntüleme: 372
Büyüklüğü:  31,3 KB (Kilobyte)  
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 12-12-2017, 11:23
tiryakinim tiryakinim isimli üye şimdilik offline konumundadır
 
üyelik tarihi: Jul 2006
Mesajlar: 1.137
Standart

2.Genç Sazendeler İcra Yarışması

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “2. GENÇ SAZENDELER İCRA YARIŞMASI”
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Konu: 2. Genç Sazendeler Şcra Yarışması, Türk Müziği çalgılarının üst düzeyde icrası alanında gençleri teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Amaç:
1. Gençlerimiz arasında Türk Müziği çalgılarına rağbeti artırmak,
2. Genç icracıları, kendilerini keşfetmeleri ve yeni üretimler ortaya koyabilmeleri için teşvik etmek,
3. Yeni icracıların tanınmasını sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan 14-29 yaş arası (01/01/1988 – 31/12/2003 tarihleri arasında doğan) herkes katılabilir.
2. Seçici Kurul Üyeleri ve yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları yarışmalara katılamazlar.
3. Her icracı, bir enstrümana ilişkin tek bir performansla yarışmaya katılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İCRADA ARANACAK NİTELİKLER
ÖN ELEME

1. İcra edilecek enstrüman, Türk Müziği kültüründe yer alan çalgılardan seçilmeli; Türkiye’nin müzik mirası ile irtibat kurarak, bu mirası geleceğe taşıyabilecek nitelikte bir icra özelliği ile sergilenmelidir.
2. Ön Eleme için aşağıda belirtilen ve şartname ekinde notaları sunulan baraj parçalarından bir tanesinin seçilerek icra edilmesi, görsel ve işitsel özellikli bir kaydının yapılarak şartnamenin 3. Bölümünde belirtilen Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü adresine posta veya kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.
Ney, Tanbur, Klasik Kemençe, Ud, Kanun, Keman, Rebab, Viyolonsel/Çello ve Klarnet için ;
– Rast Saz Semaisi (Benli Hasan Ağa)
– Hüseyni Peşrev (Lavtacı Andon)
– Segah Saz Semaisi (Sadi Işılay)
– Ferahnak Saz Semaisi (Vecdi Seyhun)
– Harput Peşrevi (Paşa Göçtü Peşrevi)
Zurna- Kaval Ailesi için;
– Daldalan Barı
– Abdurrahman Halayı
– Zülfü Dökülmüş Yüze
– Kerimoğlu Zeybeği
Bağlama, Kabak Kemane ve Klarnet için;
– Muğla Kadıoğlu Zeybeği
– Ankara Hüdayda (Fidayda)
– Seherde Bir Bağa Girdim
– Harput Peşrevi (Paşa Göçtü Peşrevi)
Notalar Genel Müdürlüğümüz www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden temin edilecektir.
3. İcra esnasında yarışmacı, eserin özgün notalarına, usûl, hız ve duraklarına riayet etmelidir, yarışmacı şayet arzu ederse aşırıya kaçmamak kaydıyla doğaçlama, yorum ve çeşitlemeleri eserin kullanılan notasyondaki halini icra ettikten sonra 2.dönüşte icraya yansıtabilecektir.

FİNAL YARIİMA SINAVI
1. Final yarışmasına, ön elemeyi geçen yarışmacılar, Türk Müziği kapsamında değerlendirilebilecek tür ve biçimler arasından seçebilecekleri ‘bir’ eser ile katılacaklardır. Sergilenecek eserin süresi ‘3’ dakikadan az ‘6’ dakikadan fazla olmamalıdır.
2. Sunulan eser, özgün bir beste ise, kompozisyon yönünden (varsa) söz, ezgi ve ritim bütünlüğü taşımalıdır.
3. İcra edilecek eserin (varsa) sözleri, insanlık onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.
4. İcra esnasında yarışmacı, eserin özgün notalarına, usûl, hız ve duraklarına riayet etmelidir, yarışmacı şayet arzu ederse aşırıya kaçmamak kaydıyla doğaçlama, yorum ve çeşitlemeleri eserin kullanılan notasyondaki halini icra ettikten sonra 2.dönüşte icraya yansıtabilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAŞVURU VE ESERLERİN İCRASI

1. Yarışma duyurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün www.guzelsanatlar.gov.tr adresinde bulunan resmî web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
2. Yarışmaya her icracı (yarışmacı adayı), yalnızca bir kez başvurabilir.
3. Yarışmacı adayları, başvuru belgelerini bir zarf içerisinde posta/kargo yoluyla en geçson başvuru günü mesai bitiminde yarışma bürosuna ulaşacak şekilde iletmelidirler.
Başvuruda şu hususlara dikkat edilecektir:
a. Küçük boy kâğıt zarf içerisine (kimlik zarfı); başvuru sahibinin (yarışmacı adayının) adı-soyadı, adresi, telefon numarası, varsa e-posta adresi yazılarak konulacak, zarfın üzerine en az 5 (beş) harften oluşacak bir rumuz yazılacaktır. Zarf, düzgün bir şekilde kapatılacak ve üzerine rumuz dışında herhangi bir şey yazılmayacak, bir işaret konulmayacaktır.
b. Başvuru sahibinin (yarışmacı adayının) YarışmaŞartnamesi’ni ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki belgeler (EK: 1 ve EK: 2) imzalanarak küçük boy kimlik zarfı ile birlikte büyük boy (A4) zarf içerisine konulacaktır. Büyük boy zarf içerisine ayrıca, yarışmacı adayının yarışmaya katılacağı enstrüman ile yaptığı 3 ilâ 6
dakikalık nitelikli bir video (görüntülü) kaydın CD, DVD veya diğer taşınabilir bellek ünitelerine (USB Flash disk vb.) aktarılarak ve CD zarfının üzerine sadece rumuz yazılarak eklenmesi gereklidir.
4. Posta ile gönderilecek bu evrak içerisinde, başvuru sahibinin (yarışmacı adayının) adı ve iletişim bilgileri belirtilmemişse veya kimlik zarfı (küçük boy zarf) üzerinde hüviyeti belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, başvuru sahibi değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
5. Yarışmacı adayları, başvurularını 24/01/ 2018 tarihi mesai bitimine kadar;
“Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Müzik ve Sahne Sanatları Dairesi Başkanlığı
Roma Meydanı 06330 Hipodrom/ANKARA” adresine posta veya kargo ile göndereceklerdir.
6. Posta/kargoda yaşanacak gecikmeler, yarışmacı adayının mesuliyetinde olup başvuru için belirlenen son günün mesai bitimine kadar yarışma bürosuna ulaşmaması durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.
7. Seçici Kurul tarafından, Yarışmacı adayları tarafından gönderilen görüntülü ses kayıtlarının inceleneceği “Ön Eleme” sonucunda, Final Yarışma Sınavı’na katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri tespit edilerek,Şubat ayı içerisinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde ilan edilecektir. Yarışmacılara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. // Yarışmacılara ayrıca yazılı olarak da tebligat yapılmayacaktır.
8. Yarışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde duyuracağı yer ve tarihte yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖDÜLLER

1. Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda karışık dallarda seçeceği 5 yarışmacıya başarı ödülü, 5 yarışmacıya mansiyon ödülü verecektir.
(a) Başarı ödülü alan yarışmacılar 7.500 (yedi bin beş yüz) Türk Lirası,
(b) Mansiyon ödülü alan yarışmacılar 1.500 (bin beş yüz) Türk Lirası para ödülü ile ödüllendirilirler.
2. Seçici Kurul, Başarı Ödülü veya Mansiyon’a değer eser bulup bulmamakta serbesttir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SEÇİCİ KURUL

1. Kurul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde, yeterli sayıda üyeden oluşur.
2. Seçici Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
3. Seçici Kurul, Yarışma’ya katılan icracıları sırasıyla izleyerek değerlendirmesini yapar ve Kurul, kararlarını gerekçesiz olarak alır.
4. Ödül kazanan eserler, basın-yayın organları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde (www.guzelsanatlar.gov.tr) kamuoyuna duyurulur.
5. Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğümüz resmî web sitesinde (www.guzelsanatlar.gov.tr adresinde) duyurulacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
TELİF HAKLARI

1. “YARIŞMA’ya gönderdiğim görüntülü ses kaydı / kayıtlarının veya yarışma finalleri sırasında oluşan ses ve görüntü belgelerinin dereceye girmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak CD, DVD, MP3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında yer alması durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceğim”.

DİĞER HÜKÜMLER
1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Yarışma’nın yer ve zamanını tayin etme, belirli branşlar için kısmen veya tamamen iptal etme yetkisine sahiptir.
2. Ön Eleme sonucunda, yalnız Yarışma’ya çağrılmasına karar verilen başvuru sahiplerine ait kimlik zarfları açılır.
3. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatı hükümleri uygulanır.

ÇALIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi : 24/01/ 2018
Ön Eleme ve Yarışma Tarihi : Şubat 2018

Not: Ek-1 “Yarışma Katılım Dilekçesi” ve Ek-2 “Muvâfakatname Belgeleri”
www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden temin edilecektir.EK-1
YARIŞMA KATILIM DİLEKÇESİ ÖRNEĞi
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA


“2. Genç Sazendeler İcra Yarışması” na gönderdiğim ………………… rumuzunu taşıyan görüntülü ses kaydı / kayıtları, şahsıma aittir.
“2. Genç Sazendeler İcra Yarışması” şartnamesi’nde yer alan hükümleri aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

…../…../ 201..

Adı-Soyadı
İmza
Ad-Soyad :
T.C. Kimlik No :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Enstrüman Türü :
Rumuzu :
Adres :
Telefon :
GSM :
E-Posta :EK-2
…./…./201…
MUVÂFAKATNAME ÖRNEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2017 yılında // 2017-2018 döneminde düzenlemiş olduğu: “2. Genç Sazendeler icra Yarışması” ġartnamesini okudum, tüm hükümleri aynen kabul ediyorum.
1. YARIŞMA’ya gönderdiğim görüntülü ses kaydı / kayıtları tarafıma aittir. Kayıt esnasında herhangi bir montaj, alıntı, ekleme ve dijital düzenleme yapılmamıştır.
2. YARIŞMA’ya gönderdiğim görüntülü ses kaydı / kayıtlarının veya yarışma finalleri sırasında oluşan ses ve görüntü belgelerinin dereceye girmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak CD, DVD, MP3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında yer alması durumunda, bu kullanıma izin verdiğimi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu nedenle herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceğimi beyan ederim.
3. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılabilecek bütün maddi ve manevi tazminat davaları için Ankara Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabul ediyorum.

Adı-Soyadı
İmza


Eklenmiş Resmin önizlemesi
Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi:  genç sazendeler icra.JPG
Görüntüleme: 270
Büyüklüğü:  31,2 KB (Kilobyte)  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


şu Anki Saat: 05:36


Online Ziyaretçi: site statistics
Powered by vBulletin
Şiir Akademisi Forum